سعید مهدیون، معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره وضعیت فعلی. Continue reading