راه اندازی مجدد صرافی بزرگ BTC-E با پلتفرم جدید (وکس - wex.nz) :. Continue reading