تحقیقاتی که اخیرا توسط Chainanalysis صورت گرفته، نشان می دهد که میزان. Continue reading