در جریان کنفرانسی در تایپی، بنیانگذار اتریوم به نام ویتالیک. Continue reading